1840 - 1868

РАБОТА С ДЕЦА - ЗАКОНИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
КОМИСИИ
ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ
БЮДЖЕТ
ПРОЕКТИ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
ИНТЕРАКТИВНИ УРОЦИ
АРХИВ
1. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
2. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование
3. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности
4 . Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
5. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава