1840 - 1868

РАБОТА С ДЕЦА - ЗАКОНИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ
 
УЧЕНИЧЕСКИ ВЕСТНИК
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
КОМИСИИ
ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ
БЮДЖЕТ
ПРОЕКТИ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
ИНТЕРАКТИВНИ УРОЦИ
ЗА ВАС РОДИТЕЛИ
ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
АРХИВ
1. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
2. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование
3. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности
4 . Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
5. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава