01840 - 1868

РАБОТА С ДЕЦА - ЗАКОНИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ
 
УЧЕНИЧЕСКИ ВЕСТНИК
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
КОМИСИИ
ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ
БЮДЖЕТ
ПРОЕКТИ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
ИНТЕРАКТИВНИ УРОЦИ
ЗА ВАС РОДИТЕЛИ
ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
АРХИВ
Бенефициенти на реализирани проекти:
 

 

2023 г.

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 
2023 г.

Национална програма „Осигуряване на съвременна и достъпна образователна среда“. Модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“

 
2023 г. Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“
 
2023 г. Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“
 
2023 г.

Национална програма „България – образователни маршрути“

 
2023 г.

Национална програма „Без свободен час”

 
2023 г.

Национална програма „Иновации в действие“

 
2023 г. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

2022 г.

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

   
2022 г. Национална програма „Осигуряване на съвременна и достъпна образователна среда“. Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“
   
2022 г.

Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

   
2022 г. Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“
   
2022 г.

Национална програма „Отново заедно“

   
2022 г.

Национална програма „Без свободен час”

   
2022 г. Национална програма „Иновации в действие“
МОДУЛ 1: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“
   
2022 г. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

2021 г. Национална програма „Отново заедно“ - провеждане на финансирани от централния бюджет шестдневни ученически туристически пътувания за ученици с цел преодоляване на последствията от COVID-19, в т.ч. липсата на активен социален живот .

2020 г.
Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“,

целта на който е осигуряване на равен достъп за ученици от всички етапи до виртуална класна стая, дигитална грамотност и качествено обучение в условията на продължителна епидемия и необходимост от обучение в електронна среда от разстояние.


2018 г.
Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“, дейност 3, Мярка 3.2. Предоставяне на средства за закупуване на иновативен хардуер и въвеждане на ИКТ за нуждите на училищното образование.
2018 г.
Национална програма „Квалификация“ - дейности по въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация в изпълнение на националните политики, насочени към усъвършенстването и развитието на педагогическите специалисти.

2017 г. "Твоят час" - създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование

2016 г. "Зелена София" - проект за подобряване състоянието на зелената система на територията на Столична община.

2015 г. "Хайде да играем, повече да знаем" - подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап.

2014 г. "ИКТ в училище" - оборудване на 5 класни стаи и 5 кабинета с проектор и интерактивна дъска.

2013 г. "Училищен плод" с финансиране от ДФ "Земеделие" и с подкрепа от ЕС
2013 г. "Топъл обяд в училище" - национална благотворителна кампания на БЧК

2012 г. "Да направим училището привлекателно за младите хора"
2012 г. За периода Януари 2012 г. до Септември 2012 г. 42 ОУ ще работи по проекта „Заедно на училище". Проектът е финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" и е насочен към подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности.
2012 г. Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, мярка „Без свободен час”.
2012 г. Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст - модул "Подпомагане храненето на децата от подготвителните класове в училище и учениците от І-ІV клас". 
2012 г. Национална програма „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка” – обучение по математика за ученици от VIII клас.

2011 г. Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, мярка „Без свободен час”
2011 г. Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст - модул "Подпомагане храненето на децата от подготвителните класове в училище и учениците от І-ІV клас". 
2011 г. Национална програма „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка” – обучение по математика за ученици от V клас.

2010 г. Национална програма „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка” – обучение по български език и литература, английски език, математика, история и цивилизация, география и икономика, човекът и природата, химия и опазване на околната среда на ученици от V, VІ , VІІ и VIII класове
2010 г. Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, мярка „Без свободен час”
2010 г. Национална програма „Училището – територия на учениците”, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап” – Проект „В училището е интересно”
2010 г. Национална програма „Училището – територия на учениците”, модул „Ритуализация на училищния живот” – Проект „Изработване на училищна униформа”
2010 г. Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст - модул "Подпомагане храненето на децата от подготвителните класове в училище и учениците от І-ІV клас".  
2009 г. Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, мярка „Без свободен час”
2009 г. Национална програма „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка” – обучение по български език и литература, английски език, математика, история и цивилизация, география и икономика, човекът и природата на ученици от V, VІ и VІІ класове
2008 г. Национална програма „С грижа към всяко дете”, модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка” – обучение по математика на ученици от VІ клас
2008 г. Фондация „Пайдея” и СО – Проект „Заедно за прозрачно училище: инициатива, участие, отговорност”
2008 г. Министерство на културата – Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”
2007 г. Национална програма „Училището – територия на учениците”, модул „Ритуализация на училищния живот” – Проект „85 години с традиции в основното образование”
2007 г. Национална програма „Модернизиране на материалната база в училище”, модул „Спорт в училище” – Проект „Модернизиране на физкултурния салон”
2007 г. Национална програма „Училището – територия на учениците”, модул „Развитие на извънкласната и извъучилищната дейност” – Проект „Връщане към традициите – създаване на училищен фанфарен оркестър”
2004 г. Министерство на околната среда и водите – Проект „Моето училище за чиста околна среда”
2003 г. Министерство на социалните грижи - Проект за финансиране на ученици в тежко социално положение – осигуряване на средства за закупуване на учебници, учебни помагала и пособия; спортни екипи и др.
Партньори в проекти:
2009 г. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051 PO 001-4.2.03 „Да направим училището привлекателно за младите хора” – Проект „Изграждане на мрежа от училищни клубове за финансови игри”
2009 г. Програма на ДАМС – „Спорт за децата в свободното време”
2009 г. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051 PO 001-4.2.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности ” – Проект „Заедно на училище ”
2009 г. Национална кампания за солидарна отговорност за безопасността и сигурността на децата „Пази детето”
2008 г. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051 PO 001/07/-4.2.01 „Да направим училището привлекателно за младите хора” – Проект „Клуб Знам и Мога”
2008 г. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051 PO 001/07/-4.2.01 „Да направим училището привлекателно за младите хора” – Проект „Междуучилищен център по медии и графичен дизайн”