1840 - 1868

РАБОТА С ДЕЦА - ЗАКОНИ
УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
КОМИСИИ
ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ
БЮДЖЕТ
ПРОЕКТИ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ИНТЕРАКТИВНИ УРОЦИ
АРХИВ
 

ПЛАНОВЕ

 • СТРАТЕГИЯ за развитие на 42 основно училище
 • Годишен ПЛАН на 42 ОУ
 • МЕРКИ за повишаване качеството на образованието
 • ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на училище
 • ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
 • ПЛАН за квалификационна дейност
 • Етичен КОДЕКС
 • ПЛАН на комисията за професионално ориентиране
 • ПЛАН за работа на комисията по спортна дейност
 • ПЛАН на комисията по провеждане на училищни тържества
 • ПЛАН за работа на училищния координационен съвет (КС) за противодействие на училищния тормоз между учениците.
 • ПЛАН за работа на педагогическия съветник
 • Училищен учебен ПЛАН 1 "А", "Б", "В", "Г", "Д", "Е"
 • Училищен учебен ПЛАН 5 "А", "Б", "В", "Г"

 • ПЛАН на МО 1 клас
 • ПЛАН на МО 2 клас
 • ПЛАН на МО 3 клас
 • ПЛАН на МО 4 клас
 • ПЛАН на МО - "Хуманитарни науки"
 • ПЛАН на МО - "Природоматематически науки"
 • ПЛАН на МО - "Художествено-естетически цикъл"
 

ПРАВИЛНИЦИ

 • Вътрешни правила
  за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в 42 ОУ „Хаджи Димитър”
 • Правилник за дейността на 42 ОУ "Х. Димитър" през учебната 2016/17
 • Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд през учебната 2011/2012година
 • Правилник за вътрешния трудов ред през учебната 2016/17
 

ГРАФИЦИ

 • ГРАФИК за провеждане на консултации с родители за II-рия учебен срок на учебната 2016/2017 година.
 • ГРАФИК за консултации и допълнителна работа с учениците през II-рия учебен срок за учебната 2016/2017година.
 • ГРАФИК на контролните работи през II-рия учебен срок за учебната 2016/2017година.
 • ГРАФИК на класните работи през II-рия учебен срок за учебната 2016/2017година.